INFORMACE POSKYTNUTÉ SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Sdělení“)

I.
Úvodní informace

 1. Společnost Novatec Sicherheitstechnik s.r.o., se sídlem Karlovarská 814/115, Řepy, 161 00 Praha 6, IČO: 27580067, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 113157 (dále jen „Správce“), informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“), o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů adresátů elektronické komunikace vedené Správcem (dále jen „Subjekt údajů“).

 2. Pokud v tomto Sdělení není výslovně uvedeno jinak, platí, že význam definic použitých v tomto Sdělení odpovídá definicím v Nařízení o ochraně osobních údajů.

II.
Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Subjektů údajů jsou / budou Správcem zpracovávány v souvislosti s komunikací vedenou Správcem elektronickými prostředky (zejména pak ve formě elektronické pošty) se Subjekty údajů a / nebo třetími osobami zastoupenými Subjekty údajů.

 2. Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s komunikací vedenou Správcem elektronickými prostředky budou zpracovávány pouze za předpokladu, že příslušný Subjekt údajů nevznese proti zpracování námitky ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů.

 3. Osobní údaje Subjektů údajů jsou / budou zpracovávány na základě a v souladu se souhlasem příslušného Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů. V případě absence souhlasu Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů jsou / budou osobní údaje Subjektů údajů zpracovávány na žádost Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů.

III.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobní údaje Subjektů údajů mohou být zpracovávány v rozsahu: jméno/a, příjmení, e-mail/y, firma (název obchodní společnosti a / nebo jiné formy právnické osoby; společně dále také jen „Osobní údaje“).

IV.
Doba zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. V případě, že Subjekt údajů neurčí jinak, budou Osobní údaje zpracovávány nejvýše po dobu 2 let od okamžiku jejich prvního zpracování Správcem.

 2. V případě existence souhlasu Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů budou Osobní údaje příslušného Subjektu údajů zpracovávány po dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu. V případě zpracování Osobních údajů na žádost Subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů budou Osobní údaje příslušného Subjektu údajů zpracovávány po dobu nezbytnou pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

V.
Kontaktní údaje

 1. Správce lze kontaktovat:

a) písemně na adrese Karlovarská 814/115, Řepy, 161 00 Praha 6;
b) telefonicky prostřednictvím telefonního čísla ***; a
c) elektronicky prostřednictvím e-mailu: ***.

VI.
Informace o příjemcích Osobních údajů a úmyslu předat Osobní údaje

 1. Osobní údaje o Subjektech údajů budou získány od a / nebo mohou být poskytnuty následujícím osobám a / nebo subjektům:
  a) společnosti Pro Holding CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Kamýk, Písnická 448/5, PSČ 14200, IČO: 27230082, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 106179 (dále jen „Pro Holding CZ, s.r.o.“), a to v souvislosti s komplexní podporou Správce v oblasti IT; a
  b) panu Milanu Novákovi, se sídlem Strojírenská 260/14, 155 21, Praha 5 – Zličín, IČO: 45899762 (dále jen „Milan Novák“), a to v souvislosti s komplexní správou IT systémů Správce.

 2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektů údajů do třetí země a / nebo mezinárodní organizaci.

VII.
Další informace o zpracování Osobních údajů

 1. Osobní údaje představují základní kontaktní údaje Subjektů údajů získané od Subjektů údajů a / nebo z veřejně dostupných zdrojů (zejména webových stránek adresátů), přičemž Osobní údaje byly / jsou v každém jednom případě Subjektem údajů a / nebo třetí osobou za předpokládaného souhlasu Subjektu údajů vedeny jako kontaktní údaje, jejichž účelem je sloužit třetím osobám k navázání prvního kontaktu a / nebo vedení komunikace se Subjektem údajů a / nebo třetí osobou zastoupenou Subjektem údajů. Osobní údaje mohly být dále získány z navštívenek Subjektů údajů a / nebo třetích osob zastoupených Subjektem údajů a / nebo v rámci předchozí komunikace se Subjektem údajů a / nebo třetí osobou zastoupenou Subjektem údajů.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány neautomatizovaně.

 3. Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány Správcem a v souladu s pokyny Správce také těmito zpracovateli osobních údajů:
  a) společností Pro Holding CZ, s.r.o.; a
  b) panem Milanem Novákem.

 4. Subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány má právo požádat Správce o poskytnutí informace/í o zpracování jeho osobních údajů.

 5. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má také právo na přenositelnost osobních údajů o jeho osobě.

 6. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením o ochraně osobních údajů.

 7. V rozsahu, ve kterém je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním Osobních údajů poskytnutém Subjektem údajů, má Subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

 8. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem pro území České republiky je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).